W ramach programu „Promowanie Różnorodności Kulturowej i Artystycznej” realizowane są projekty „miękkie”, których celem jest poszerzenie oferty kulturalnej i różnorodności prezentowanych wydarzeń artystycznych, realizowanych w ramach projektów partnerskich instytucji polskich z instytucjami z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Program realizowany jest we współpracy MKiDN z Norweską Radą Sztuki przy wsparciu Norweskiego Dyrektoriatu ds. Dziedzictwa Kulturowego.

Realizowane projekty wpisują się w obszary tematyczne takie, jak:

  • edukacja artystyczna i kulturalna,
  • dziedzictwo kulturowe, w tym dziedzictwo kulturowe materialne i niematerialne oraz literatura i archiwa,
  • muzyka i sztuki sceniczne,
  • sztuki plastyczne i wizualne.

W ramach Programu współfinansowana jest m.in. 

  • organizacja wydarzeń artystycznych, wspieranie współpracy oraz wymiany artystów oraz współpracy szkół i uczelni artystycznych,
  • współpraca ekspertów z obszaru dziedzictwa kulturowego, współpraca międzyinstytucjonalna instytucji kultury i archiwów.

Wsparcie w ramach Programu skierowane jest m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, szkół i uczelni artystycznych, archiwów państwowych, organizacji pozarządowych ze sfery kultury.

Alokacja Programu wynosi 11 111 111 euro, a maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 90%. Około 70% alokacji na koszty realizacji projektów jest przeznaczone na wsparcie dużych projektów, a około 30% jest przeznaczone na małe projekty. Z Programu udzielane są granty, których wartość dla projektów małych wynosi od 50 tys. do 150 tys. euro, z kolei dla projektów dużych powyżej 150 tys. euro do 1 mln euro.

Źródło: materiały dostępne na stronie programu Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. www.eog2016.mkidn.gov.pl/